ÅRSBERETNING 2018

STYRETS SAMMENSETNING

Styret har bestått av følgende personer:

 

 

STYREMØTER

I 2018 er det avholdt 10 styremøter, og behandlet 66 saker. Styremøtene har en del av året vært lagt til første mandag i måneden. Siste delen av året har møtene vært lagt til andre torsdag i måneden, og har vært avviklet fra kl. 14.30/15.00 til ca. kl. 17.00.

Det har i perioden ikke vært avholdt formelle samarbeidsmøter med Råde kommune. Lederen, Roy Arne Olsen, har imidlertid vært i direkte kontakt med kommunen der det har vært behov for å avklare konkrete saker. Dette har ført til at det kommunale tilskuddet til dekning av husleien for Eldrebølgens lokaler har blitt oppjustert. Målsetningen er at Eldrebølgen , også med fremtidige husleiejusteringer, skal få dekket den reelle husleien via kommunalt tilskudd.

I perioden har det vært avholdt ett samarbeidsmøte med kjøkkenpersonalet/sjåførene. Her har man drøftet felles utfordringer ved driften av kafeen og for sjåførene. Det har også vært holdt et møte med bare kjøkkenpersonalet der blant annet Lederen gjennomgikk den Instruksen/Huskelisten som er utarbeidet for kjøkkenpersonellet.

Styret besluttet å kjøpe inn en PC som skal brukes av kassereren. Videre har styret bevilget et tilskudd til utvidelse av Bowls-Bane nr. 2 på Idrettshuset da det er mange av Eldrebølgens medlemmer som benytter seg av dette tilbudet.

 

VIRKSOMHETER/AKTIVITETER

Årsprogrammet for Eldrebølgen distribueres fortsatt sammen med Menighetsbladet til alle husstander i kommunen. Eldrebølgen har pr i dag ??????? medlemmer, og medlemskontingenten for

2018 har vært kr 150,-. Programmet ligger inne på hjemmesiden www.ebir.no og oppdateres etter som det skjer nye ting av interesse for medlemmene.

I 2018 har funksjonen som daglig leder vært tillagt styrelederfunksjonen, med unntak av nødvendige innkjøp til kafeen. Eva og Jon Nicolaysen har bistått med dette
Det har vært servert 2 søndagsmiddager, en gang i mars og en gang på oktober.

Graham Nelson leder gruppen av sjåfører som transporterer brukerne til Dagsenteret. Han har sørget for at det er nok tilgjengelige sjåfører til dette oppdraget. Thorbjørn Dahl er leder for sjåførgruppen som står for matutkjøringen. Disse sjåførgruppene utfører en meget viktig funksjon, og sparer Råde kommunen årlig for betydelige utgifter.

 

SENIORKAFEEN

Styret har vurdert om det skal foretas en større renovering av lokalene slik at arbeidsforholdene for de frivillige på kjøkkenet blir bedre. Her må det utarbeides en detaljert plan med kostnadsoverslag og finansiering. Det nye styret må undersøke om det er mulig å få noe tilskudd/støtte til et slikt renoveringsprosjekt.

ØKONOMI

Styret har fått oversendt fra Regnskapssentralen A/S regnskapsrapport og balanserapport annen hver måned. Økonomien har også i 2018 vært under god kontroll med et tilfredsstillende resultat for hele perioden. For øvrig vises det til regnskapet som blir fremlagt på Årsmøtet.

 

 

SPESIELLE HENDELSER/ARRANGEMENTER

15. mars                     Moteshow ved Linnea Shop
15. juni                       Sommerfest på Bøndernes Hus for Eldrebølgens medlemmer
24. oktober                Moteshow ved Linnea Shop
9. november               Åpning av julebasaren
5. desember               Trekning av julebasaren
7. desember               Julebord på Bøndernes Hus for Eldrebølgens medlemmer
13. desember             Julebord for de frivillige som jobber for Eldrebølgen

 

TEMADAGER

12. januar                  Hjelp, hvorfor må vi være på nett? v/Tove Fagerlund Jensen og Ståle Karlsen
19. januar                  Allsang og musikk v/Einar Solem
26 januar                   Rein Lae Solberg viser bilder fra Eldrebølgens aktiviteter i 2017
2. februar                  Fiskeørn fra Østfold til Sveits og Afrika v/Rune Aae
9. februar                  Ledig talerstol
16. februar                Orientering fra MOVAR om kildesortering/gjenvinning v /Rita Snobel
23. februar                Allsang og musikk v/Thor Erik Jacobsen    
2. mars                       ”Tante Karen” Kvinnen bak Edvard Munch v/Torill Stokkan
9. mars                       Ledig talerstol
16. mars                     Allsang og musikk v/Einar Solem

13. april                      Dugabygg. Orientering om kornsorten v/Anne Marthe Bye
20. april                      Ledig talerstol
27. april                      Flere tradisjonelle ordtak v/Roy Arne Olsen
11. mai                       Allsang og musikk v/Terje Hansen
17. august                  Allsang og musikk v/Terje Hansen
31. august                  Allsang og musikk v /Thor Erik Jacobsen
7. september              Interessant naturfaglig emne v/ Jan Ingar Båtvik
14. september            Ledig talerstol
28. september            ”Fra barnemunn” v/Rein Lae Solberg
5. oktober                  Ledig talerstol
12. oktober                Norske middelalderdronninger v/Arne Nyhaug
26. oktober                ”Livet i Hissingbydalen” v/Eigill Tangen
2. november               Allsang og musikk v/Terje Hansen
16. november             Pilgrimstur sommeren 2017 til Trondheim v/Anne Britt Stensrød og Matti
Funderud
23. november          Juletretenning og underholdning v/Per Willy Wilhelmsen
30. november             Ledig talerstol

 

TURER OG KULTURINNSLAG

13. mars                     Handle- og hyggetur til Strømstad/Nordby
17. april                     
Dagstur til Nes kulturhus for å overvære revyen ”Sommerflørt”
29. mai                       Tur til Spydeberg prestegård
18.-20. september     Tur til Pers hotell
21. november             Handle- og hyggetur til Nordby/Strømstad

 

OPPSUMMERING

2018 har nok en gang vært et aktivt år. Eldrebølgen gir betydelige tilskudd til arrangerte turer for medlemmene. Det er etablert et godt forhold til Råde kommune. Styret vil takke alle de frivillige som i 2018 har bidratt med verdifull arbeidsinnsats til nytte og glede for bygdas pensjonister.

For styret i Eldrebølgen i Råde

Roy Arne Olsen
Leder                                                            

 

 

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I ELDREBØLGEN
13. FEBRUAR 2019        

SAK NR. 1 – ÅPNING

Årsmøte ble avviklet i Eldrebølgens lokaler den 13. februar 2019, og varte fra kl 18.00 til ca. kl. 19.30 Det møtte 28 medlemmer.

Styrets leder Roy Arne Olsen ønsket alle velkommen. Forsamlingen hadde 1 minutts stillhet for å minne de medlemmene som har gått bort siden forrige Årsmøte.

 

SAK NR. 2 -  GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN OG DAGSORDEN

Innkallingen, som var gjort gjennom medlemsblad, oppslag og annonser, ble godkjent. Videre ble dagsorden godkjent.

 

SAK NR. NR 3 – VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG 2 TIL Å
UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN

Roy Arne Olsen ble valgt som møteleder
Thor Marthinussen ble valgt som møtereferent
Aasne Mathisen og Karin Olsen ble valgt til å underskrive protokollen

 

SAK NR 4 – STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2018

 Roy Arne Olsen leste opp Årsberetningen for 2018. Det var ingen spesielle bemerkninger, og
Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

SAK NR. 5 – REGNSKAP 2018

Roy Arne Olsen leste opp regnskapet for 2018 og Roy Arne Olsen og kassereren, Hellen Bjørnli svarte på spørsmål angående Resultatregnskapet og Balansen. Regnskapet ble enstemmig godkjent med et overskudd på kr. 7.704,-

SAK NR. 6 – BUDSJETT FOR 2019 

Budsjettet for 2019 ble gjennomgått. Budsjettet antydet et overskudd på kr. 200,- etter

 

investeringer.
Det var ingen avvikende forslag til budsjettforslaget. Og dette ble tatt til etterretning.

 

SAK NR. 7 – INNKOMNE SAKER

Styrets forslag til revidering av vedtektenes punkt 4. slik at Årsmøtet velger leder for 1 år, nestleder, kasserer, sekretær og ett styremedlem for 2 år, ble enstemmig vedtatt

 

SAK NR. 8 – VALG

Valgkomiteen, ved Inger Øby, Anne-Marie Andersen Kviserud og Hans Kristian Wærås forslo følgende:

Styret
Styreleder                   Roy Arne Olsen                     Gjenvalgt for 1 år                  
Styremedlem              Jens Gillebo                           Ikke på valg
Styremedlem              Hellen Bjørnli                        Ikke på valg               
Styremedlem              Graham Nelson                      Valgt for1 år
Styremedlem              Hans Kristian Wærås             Valgt for 2 år             
Vara medlem              Rein Lae Solberg                    Gjenvalgt for 1 år                                          
Vara medlem              Kari Brattås                            Gjenvalgt for 1 år                                                                 
Revisorer:
Kari Frimo                              Valgt for 1 år
Thor Marthinussen                 Valgt for 1 år

Styret innstiller følgende til ny valgkomite for 2020:
Inger Øby
Anne-Marie Andersen Kviserud
Thor Marthinussen

Valgkomiteens forslag og styrets forslag til valgkomite ble enstemmig vedtatt.

Thor Marthinussen
Referent

 

Aasne Mathisen                                                                           Karin Olsen
-----------------------------                                                               --------------------------