ÅRSBERETNING 2017

STYRETS SAMMENSETNING

Styret har bestått av følgende personer:

STYREMØTER

I 2017 er det avholdt 10 styremøter, og behandlet 75 saker. Styremøtene er lagt til første mandag i måneden, og har vært avviklet fra kl. 14.30 til ca. kl. 17.00.

Det har i perioden ikke vært avholdt samarbeidsmøter med Råde kommune. Hensikten slike møter med kommunen er å holde hverandre gjensidig orientert om forhold som berører de eldre i kommunen. At slike møter ikke har vært avholdt, henger sammen med skifte av rådmann i kommunen. Lederen, Roy Arne Olsen har imidlertid vært i direkte kontakt med kommunen i konkrete saker. Dette har ført til at det kommunale tilskuddet til dekning av husleien for Eldrebølgens lokaler har blitt oppjustert. Målsetningen er at Eldrebølgen , også med fremtidige husleiejusteringer, skal få dekket den reelle husleien via kommunalt tilskudd.

Etter en lengre behandling med henvendelser både til gårdeieren og Råde kommune, fikk vi til en forskriftsmessig rømningsvei fra kafeen. Dette er som kjent en vindeltrapp som går opp til taket over det utvidede apoteklokalet. Styret mente at det burde gjøres ytterligere tiltak for å gjøre evakuering fra seniorkaffen ennå sikrere. Med et samarbeid med gårdeier, er det nå montert en dør som går direkte fra kafeen og ut på taket, slik at en eventuell brann i trappeoppgangen ikke vil være noe hinder for en trygg evakuering.

I perioden har det vært avholdt ett samarbeidsmøte med kjøkkenpersonalet/sjåførene og noen fra Eldrebølgens styre. Her drøftet man felles utfordringer både ved driften av kafeen og for sjåførene.

Eldrebølgen hadde stand ved Råde stasjon da Sommertoget stoppet i Råde. Selv om ikke vår stand hadde den helt optimale plassering, hadde vi periodevis godt besøk av publikum

VIRKSOMHETER/AKTIVITETER

Årsprogrammet for Eldrebølgen distribueres sammen med Menighetsbladet til alle husstander i kommunen. Eldrebølgen har pr i dag 316 medlemmer, og medlemskontingenten for 2018 er kr 150,-. Programmet ligger inne på hjemmesiden www.ebir.no og oppdateres jevnlig.

Anne Marie Kviserud har vært daglig leder av Seniorsenteret, og Roy Arne Olsen har ledet programkomiteen. Disse oppgavene har de utført på en utmerket måte. Det har vært servert søndagsmiddager, en gang på våren og en gang på høsten.

Dagfinn Larsen ledet gruppen av sjåfører som transporterer brukerne til Dagsenteret. Etter av han gikk bort, har Graham Nelson ivaretatt denne funksjonen. Han har sørget for at det er nok tilgjengelige sjåfører til dette oppdraget. Thorbjørn Dahl er leder for sjåførgruppen som står for matutkjøringen. Disse sjåførgruppene gjør en flott innsats, og sparer kommunen årlig for betydelige utgifter.

SENIORKAFEEN

I perioden er kassaapparatet på kjøkkenet byttet ut. Videre er det kjøpt inn ny kjøkkenmaskin, og det er montert automatisk vannstoppsystem under benken ved vaske- og oppvaskmaskin. Styret vedtok også å bytte ut oppvaskmaskinen på kjøkkenet. Det skal vurderes om det skal foretas en større omgjøring av kjøkkenet slik at arbeidsforholdene for de frivillige på kjøkkenet blir bedre. Her må det utarbeides en detaljert plan med kostnadsoverslag. Styret vil undersøke om det er mulig å få noe tilskudd/støtte til et slikt tiltak.

ØKONOMI

Styret har fått oversendt fra Kjell Wold regnskapsrapport og balanserapport annen hver måned. Økonomien har også i 2017 vært under god kontroll med et tilfredsstillende resultat for hele perioden. For øvrig vises det til regnskapet som blir fremlagt på årsmøtet.

 

 

SPESIELLE HENDELSER/ARRANGEMENTER

17. mars                     Moteshow ved Linnea Shop
6. juni                         Sommerfest på Bøndernes Hus
21. september            Moteshow ved Linnea Shop
25. oktober                Moteshow ved Linnea
10. november            Åpning av julebasaren
1. desember               Julebord på Bøndernes Hus for Eldrebølgens medlemmer
6. desember               Trekning av julebasaren
14. desember             Julebord for de frivillige som jobber for Eldrebølgen

 

TEMADAGER

13. januar                  Rein Lae Solberg fra aktiviteter i 2016
20 januar                   Musikk v/Einar Solem
27. januar                  Ledig talerstol
3. februar                  Fra Fredagshølet til Isegran v/ Lars Ole Klavestad
10. februar                ”NAF” orienterer
3. mars                       Ledig talerstol
17. mars                     Ledig talerstol
24. mars                     Gyda prest besøker Seniorkafeen
31. mars                     Erling Stordahls musikk, sang og virke v/ Arild Stensrød
7. april                       Trubadur Terje Hansen underholdt
12. mai                       Allsang og musikk v/ Einar Solem
25. august                  Allsang og musikk v/Tor Erik Jakobsen
8. september              ”Tradisjonelle ordtak” v/ Roy Arne Olsen
6. oktober                  Ledig talerstol
13. oktober                Allsang og musikk v/ Tor Erik Jakobsen
20. oktober                Øyvind Lågbu viste naturbilder
3. november              Trubadur Terje Hansen underholdt
24. november          Juletretenning og underholdning v/Per Willy Wilhelmsen

 

TURER OG KULTURINNSLAG

28. mars                     Handle- og hyggetur til Strømstad/Nordby
4. april                      
Dagstur til Nes kulturhus for å overvære revyen ”Camping”
22. mai                       Fjordtur fra Langesund til Bergen via Hirshals og Stavanger, med retur over Hardangervidda
25.-27. september      Planlagt fjelltur til Vesle Skaugum ble avlyst
21. november            Handle- og hyggetur til Nordby/Strømstad/Sandefjord
25. november            Julekonsert med Nordic Tenors

OPPSUMMERING

2017 har nok en gang vært et aktivt år. Eldrebølgen gir betydelige tilskudd til arrangerte turer for medlemmene. Det er etablert et godt forhold til Råde kommune. Styret vil takke alle de frivillige som i 2017 har bidratt med verdifull arbeidsinnsats til nytte og glede for bygdas pensjonister.

For styret i Eldrebølgen i Råde

Roy Arne Olsen
Leder                                                            


 

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I ELDREBØLGEN,  14. FEBRUAR 2018        

Årsmøte ble avviklet i Eldrebølgens lokaler den 14. februar 2018, og varte fra kl 18.00 til ca. kl. 19.00 Det møtte 29 medlemmer.

Styrets leder Roy Arne Olsen ønsket alle velkommen. Forsamlingen hadde 1 minutts stillhet for å minne de medlemmene som har gått bort siden forrige Årsmøte.

SAK NR. 1 -  GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN OG DAGSORDEN

Innkallingen, som var gjort gjennom medlemsblad, oppslag og annonser, ble godkjent. Videre ble dagsorden godkjent.

SAK NR. NR 2 – VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG 2 TIL Å
UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN

Roy Arne Olsen ble valgt som møteleder
Thor Marthinussen ble valgt som møtereferent
Aasne Mathisen og Bjørg Sørli ble valgt til å underskrive protokollen

SAK NR 3. – STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2017

 Roy Arne Olsen leste opp Årsberetningen for 2017. Det var ingen spesielle bemerkninger, og
Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

SAK NR. 4 – REGNSKAP 2017

Graham Nelson leste opp regnskapet for 2017 og svarte på spørsmål angående Resultatregnskapet og Balansen. Regnskapet ble enstemmig godkjent med et overskudd på kr. 2.373,-

SAK NR. 5 – BUDSJETT FOR 2018 

Budsjettet for 2018 ble gjennomgått. Budsjettet antydet et overskudd på kr. 40.900,- etter
investeringer.
Det var ingen merknader til budsjettforslaget. Som ble tatt til etterretning.

SAK NR. 6 – INNKOMNE SAKER

Styrets forslag til revidering av vedtektene slik at det blir styret som innstiller til valgkomite ble enstemmig vedtatt

SAK NR. 7 – VALG

Valgkomiteen, ved Solveig Høgalmen, Karen Lundeby og Thorbjørn Dahl forslo følgende:

Styret
Styreleder                   Roy Arne Olsen                     Gjenvalgt for 1 år                  
Styremedlem              Thor Marthinussen                 Ikke på valg
Styremedlem              Jens Gillebo                            Valgt for 2 år
Styremedlem              Hellen Bjørnli                         Valgt for 2 år             
Styremedlem              Berit Hissingby                      Ikke på valg               
Vara medlem              Rein Lae Solberg                    Gjenvalgt for 1 år                                         
Vara medlem              Kari Brattås                            Gjenvalgt for 1 år                                                                 
Revisorer:
Graham Nelson                                  Valgt for 1 år
Hans Kristian Wæraas                       Gjenvalgt for 1 år

Styret innstiller følgende til ny valgkomite for 2019:

Hans Kristian Wæraas
Inger Øby
Anne-Marie Kvisetud

Valgkomiteens forslag og styrets forslag til valgkomite ble enstemmig vedtatt.

           
Thor Marthinussen
Referent

Aasne Mathisen                                                                                                      Bjørg Sørli